Úvodní strana » Historie

Historie

Vítáme vás na jednom z historicky nejstarších míst Znojma, které je na seznamu chráněných památek.

Nárožní dům typu šlechtického paláce nacházející se uprostřed historického jádra města, kde jeho důležitost podporovala poloha při ústí ulice jdoucí od farního kostela na náměstí, náleží k nejvýznamnějším profáním architekturám ve Znojmě. Gotický dům této velikosti a velkorysého architektonického pojetí musel patřit vlastníkům z řad nejvlivnějších osob v městské obci.

Stavební historie Daunova paláce začíná ve 13.století, kdy při založení města na dnešní stavební parcele byly založeny dva domy, to lze usuzovat z délky dnešního hlavního průčelí 26 m. O podobě těchto raně gotických měšťanských domů nelze říci nic bližšího, než že po určitou dobu měly provizorní ráz a v jejích konstrukcích převládalo snadno spalitelné dřevo. Signál k hromadné přeměně dosud převahou dřevěného Znojma v město zděné z kamene a cihel, dal zřejmě požár města z roku 1335, který zasáhl i naše dva raně gotické domy, které se vlivem své výhodné polohy na tržišti, při cestě k farnímu kostelu staly předmětem vlastnického zájmu nejpřednějších obyvatel města, to se také odrazilo i v jejich stavební podobě. Ve 14.století byl v gotice ve zděný kamenný dům přestavěn jako první severnější, který byl v nároží pozoruhodně vybaven hranolovou věží. V dalším průběhu 14.století oba domy zřejmě přešly do rukou jednoho majitele. Musel mít ve městě význačné postavení a ovšem i dostatek finančních prostředků, které mu umožnily původně samostatné domy vskutku velkoryse přebudovat v jednu hmotově i dispozičně reprezentativní budovu, která patřila k předním dominantám soudobého města.

Koncem 16. století byl dům zvýšen o 2. patro, které pohltilo gotickou nárožní věž. Tvářnost domu ovlivnila také výměna zdobných kamenických detailů za detaily renesanční. Dodnes se dochoval jen jeden a to poškozený půlkruhový portál zdobený hlavou vousatého muže s čapkou. O tomto porálu osazeném do dvorního vjezdu průjezdu se lze domnívat, že byl do dvora přenesen až při klasicistní přestavbě.

Palác Daun 17. století poznamenané peripetiemi třicetileté války s obsazeném města Švédy i poválečným dlouhotrvajícícm hospodářským úpadkem měšťanských vrstev, lze v případě většiny domů ve Znojmě charakterizovat jako dobu nejnutnějšího odstraňování válečných škod, dobu běžných oprav a v podstatě udržování v renesanci dosaženého stavu. Domníváme se , že už v 17. století se dům ocitl v šlechtických rukou a že barokní úpravy domu z konce 17. století a počátku 18. století se děly nákladem Maxmiliána Arnošta Janovského z Vlašimi, pána na Bítově, po kterém cestou dědictví borovské panství i tento znojemský dům přešly po polovině 18. století na rodinu hrabat Daunů. Daunové patřili ke starobylým rodům původem z porýnského městečka Daunu. Traduje se, že název Daun pochází od keltského „dune“, což znamená kopec. Největší společenský vzestup prožili v době třicetileté války, kdy byli především za vojenské služby povýšeni do hraběcího stavu.

Byli to právě původem rakouští Daunové, kteří se postarali o radikální přestavbu domu na pohodlný klasicistní palác, jehož projektant zatím není znám. Starý dům byl nejprve snesen až po úroveň podlah 1. patra, a pak od této úrovně znovupostaven s tím, že do středu dispozice bylo vloženo hlavní schodiště. Změna dispozice v patrech, mající za cíl seřadit obytné místnosti podél vnějších průčelí, byla provedena za cenu bezohledného založení vnitřních zdí a příček přímo na starších klenbách přízemí a stala se napříště zdrojem vážného statického ohrožení budovy. 1. patro paláce skýtalo reprezentační prostory pro pobyt panstva, ve 2. patře byly pokoje pro hosty a služebnictvo. Palác završila střecha v novém tvaru, kombinující sedlové střechy o nízkém spádu. Renesanční a barokní dvorní křídla paláce zůstala zatím beze změny.

V 19. století, ubírajícím se všeobecně cestou novodobých historismů, byly pořízeny nové intarzií zdobené stupně schodiště. Vnitřní vstupy byly vybaveny novými, na kvalitní řemeslné úrovni opracovanými zárubněmi s výplňovými křídly a výplňovým táflováním, jímž byly v 1. patře vybaveny i okenní špalety doplněné vnitřními okenicemi. Dosavadní dřevěné pavlače na dvorním průčelí nahradila zděná patrová arkádová chodba.

Palác DaunPo vzniku samostatné ČSR se palác nacházel ve vlastnictví Marie a Josefy Štípových, z nichž první roku 1922 ve dvorním křídle zřídila perníkářskou dílnu. V roce 1924 se realizovaly drobné úpravy vstupu z náměstí do nové cukrárny a úpravy holičství v přízemí paláce. Při osvobozovacích bojích na konci II. Světové války byla výbuchem poškozena, a po té opravena, západní část severního traktu paláce. Po roce 1958 přešel dům ze soukromého majetku paní Marie Štípové do majetku státu. Roku 1965 se osazovala nová okna a opravovaly vnější fasády přední budovy. Rok na to projekce OSP Znojmo vypracovala projekt celkové rekonstrukce domu, v jejímž rámci byla roku 1967 zbořena všechna dvorní křídla a znovupostaveno dvorní křídlo severní a západní. V přízemí domu byla prodejna s bazarovým zbožím a v prvním patře šicí dílna podniku Oděvy.

Po roce 1989 si rodina Štípových zažádala o vrácení majetku. Předpokladem úspěšné rekonstrukce tohoto šlechtického paláce, je jeho důsledné statické zabezpečení provedené na základě specializovaného projektu, který vezme v úvahu, že statické poruchy projevující se trhlinami hlavně v klenbách v přízemí a ve svislých konstrukcích 1. patra, nezavinilo nedávné odstranění podlah v 1.patře, ale že příčina tkví v nesprávném a bezohledném založení nosných vnitřních zdí v 1. patře bez řádné podpory starších kleneb přízemí. Současně je třeba provést izolaci zdí proti vzlínající zemní vlhkosti. Ve 2. patře byly vybourány nevhodně vyzděné příčky , odkryta podlaha a vše bylo ošetřeno staticky. Do půdního prostoru byla přemístěna kotelna pro celý dům.

V lednu 2001 se koupí domu staly majitelkami Paláce Daun Petra a Marika Pospíchalovy. Po dobu osmi let došlo k rozsáhlé rekonstrukci a opravě celého paláce. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni respektovat a zachovat zdravou finanční ekonomiku firmy, postupovali jsme při rekonstrukci „systémem na ruby“ - 1.etapa INTERIÉRY, 2. FASÁDA A DVORNÍ TRAKT a 3. STŘECHA.

V rámci první etapy po opravách bylo otevřeno:

  •     KOSMETICKÉ STUDIO
  •     SOLÁRNÍ STUDIO
  •     MANIKÚRA A PEDIKÚRA
  •     FITNESS
  •     INDOOR CYCLING
  •     DIETOLOGIE A PORADENSTVÍ VE VÝŽIVĚ
  •     REALITY A FINANCE
  •     PENZION DAUN

Druhá etapa se částečně překrývala s první. Zahrnovala úpravy průjezdu, fasádu hlavní, fasádu dvorní a celý dvorní trakt. Rovněž tak úpravy suterénního prostoru pod ½ paláce. Zde se přemístila REALITNÍ KANCELÁŘ a nově byla otevřena PRODEJNA NÁBYTKU. Vyšší náročnost realizace projektu jak po stránce technické i finanční je dána především skutečností, že nemovitost je zapsána jako NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA.

Výhledově třetí etapa zahrne komplexní opravu střechy včetně vestavby bytu. Realizací výše uveden

Aktuality

FITNESSIMG_2849.jpg
SOLÁRIUM

Nové kolagenové trubice na soláriu č. 3, perfektní opálení + redukce vrásek a omlazení pleti

Cosmedico_Rubino_Visual_DINA1_72dpi-RGB-web.jpg

APARTMÁNY

NOVĚ APARTMÁN č. 5 s kouzelným výhledem na Mikulášský kostel, zařazen do naší nabídky

IMG_3532.jpg

IMG_3388.jpg

FITNESS

Aerobní zónu jsme rozšířili o kardio trenažér Airbike

Palác Daun

Masarykovo náměstí 23
669 02 Znojmo

+420 739 203 567

pospichalova@palacdaun.cz